Εγγραφή (Βίντεο: Τρόπος εγγραφής)

Προσωπικά στοιχεία

Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο κινητό σας, εισάγετε και τον κωδικό χώρας

Στοιχεία εταιρίας

Στοιχεία WinOLS

Στοιχεία λογαριασμού


Ο κωδικός θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ένα γράμμα τουλάχιστον
  • Ένα κεφαλαίο γράμμα τουλάχιστον
  • Τουλάχιστον ένας αριθμός
  • Να αποτελείται από τουλάχιστον 12 χαρακτήρες